چای را ساده (بدون شیر یا شکر)مصرف کنید تا بیشترین فایده را بدست آورید.